Recykling tworzyw sztucznych


Tworzywa sztuczne to polimery pochodzenia syntetycznego, naturalnego lub odpowiednio modyfikowane . Bardzo ważne jest ponowne wykorzystanie zużytych wyrobów, odpadów oraz pozostałości po produkcji, które wyrzucane w nieodpowiednie miejsce, są bardzo dużym zagrożeniem dla środowiska przez bardzo trudną resorbowalność przez przyrodę.

Dzisiejszy postęp techniczny pozwala na nieograniczone wykorzystanie surowca jakim są „tworzywa sztuczne”. Możemy je spotkać wszędzie i tylko nasza wyobraźnia, a raczej wyobraźnia wynalazców ogranicza nas w możliwościach ich wykorzystania.

Odpady z „tworzyw sztucznych” , to wartościowy surowiec wtórny, który pozwala na wielokrotne i różnorakie wykorzystanie. Dzięki zagospodarowaniu tego odpadu, pozwala na racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i oszczędnym gospodarowaniu energii, jednak przy pracy z tym produktem należy zachować wszelkiego rodzaju środki ostrożności ponieważ jest bardzo wybuchowy w połączeniu z powietrzem.

Tworzywa sztuczne można zagospodarować na cztery sposoby.
1. Składowanie odpadu w specjalnie przystosowanych składowiskach –
    a) z ubijaniem odpadów
    b) bez ubijania odpadów
Wykorzystanie powstającego gazu w celach energetycznych.
2. Spalanie odpadu – w specjalistycznych spalarniach, gdzie otrzymuje się odpad, który nie może być powtórnie wykorzystany (zmniejszenie masy odpadu o 90%, a po 2h zmniejszenie o 40-60% masy)
3. Koksowanie odpadów sztucznych – nie potrzebne jest selekcjonowanie odpadów.
4. Powtórne wykorzystanie odpadów, które składa się z następujących etapów:

    1) odpowiednie gromadzenie odpadów
    2) sortowanie wstępne odpadów
    3) rozdrabnianie i mielenie odpadów
    4) oddzielenie ciał obcych
    5) sortowanie tworzyw według rodzaju
    6) suszenie i wytworzenie półproduktu z odzyskanego surowca
Sortowanie zgromadzonych odpadów ze względu na ich rodzaj nie zawsze jest możliwe, dlatego ogólnie dzielimy na mechaniczne i chemiczne.

Recykling mechaniczny polega na mechanicznym rozdrobnieniu zużytych tworzyw sztucznych do postaci regranulatu lub recyrkulatu, które nadają się do powtórnego wykorzystania. Po rozdrobnieniu na drobne, plastikowe cząstki są czyszczone i rozdzielone na różne frakcje. Struktura chemiczna tworzywa pozostaje bez zmian. Recykling ten stosuje się do odpadu jednorodnego i czystego.

Recykling surowcowy oznacza rozkład surowcowy pod wpływem temperatury lub reakcji chemicznej na składniki z których powstało tworzywo (składniki podstawowe). W ten sposób otrzymane składniki to głównie ciekłe węglowodory lub gaz, z których można ponownie wyprodukować tworzywa sztuczne lub inne surowce chemiczne. Metoda ta jest idealna dla odpadu zanieczyszczonego lub powstałego z różnego typu polimerów. Wykorzystuje się tu wiele metod i technologii takich jak piroliza, gazyfikacja, depolimeryzacja, wytop redukcyjny w piecach hutniczych i różnych procesach przetapiania.

Odzysk energii polega na spalaniu odpadów z tworzyw sztucznych w specjalnych piecach z równoczesną produkcją energii do celów wytwarzania elektryczności, pary wodnej lub celów grzewczych. Ten sposób jest wskazany dla odpadów zanieczyszczonych i/lub zmieszanych odpadów tworzyw sztucznych.

Recykling surowcowy przez wytop redukcyjny w piecach hutniczych i odzysk energii jest głównie wykorzystywany w unieszkodliwianiu zmieszanych odpadów komunalnych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Tworzywa sztuczne w trakcie przetopu tracą na swoją plastyczność, dlatego recyrkulat dodawany jest tylko w pewnej ilości do masy lub wyrabia się z nich produkty o obniżonej plastyczności, np. zabawki. Z 35-ciu butelek można wyprodukować bluzę z polaru, energia z torby plastikowej pozwala oświetlić pokój przez 10minut żarówką 60-watową,a ze 100 gram plastikowych odpadów uzyskuje się około 85 mililitrów oleju.