Odpady

Ustawy
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 Pobierz:
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865 Pobierz:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 Pobierz:
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz.U. 2013 poz. 888 Pobierz:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495 Pobierz:
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2014 poz. 1923 Pobierz:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań Dz.U. 2014 poz. 1298 Pobierz:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów Dz.U. 2013 poz. 523 Pobierz:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny Dz.U. 2015 poz. 110 Pobierz:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Dz.U. 2014 poz. 1413 Pobierz:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych Dz.U. 2014 poz. 412 Pobierz:
     

Środowisko

Ustawy
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Pobierz:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 Pobierz:
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Dz.U. 2015 poz. 478 Pobierz:
     

Gminy

Ustawy
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 Pobierz:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 Pobierz:
     

Opłaty Środowiskowe

Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat Dz.U. 2014 poz. 274 Pobierz:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 M.P. 2014 poz. 790 Pobierz:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015 M.P. 2014 poz. 648 Pobierz:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1415 Pobierz:
     

Opłaty Produktowe

Rozporządzenia
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2015 M.P. 2014 poz. 711 Pobierz:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań Dz.U. 2014 poz. 1972 Pobierz:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów Dz.U. 2014 poz. 1968 Pobierz:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz.U. 2014 poz. 112 Pobierz:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 Dz.U. 2015 poz. 132 Pobierz:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska Dz.U. 2015 poz. 540 Pobierz:

Wszystkie ustawy i rozporządzenia wzięte są z www.sejm.gov.pl